Skip to content

GELEUTER DOOR ANONIEME WEBLOGGER/WEBLOGSTER OP EXTREEM LINKSE SITE KRAPUUL OVER KUNST TOONT WEER EENS DE HAAT VAN EXTREEM LINKS TEGEN KUNSTENAARS AAN

mei 17, 2017

GELEUTER DOOR ANONIEME WEBLOGGER/WEBLOGSTER OP EXTREEM LINKSE SITE KRAPUUL OVER KUNST TOONT WEER EENS DE HAAT VAN EXTREEM LINKS TEGEN KUNSTENAARS AAN

Kunst bestaat niet , zegt de  slecht geïnformeerde mejuffrouw…. pardon “meneer” Nakootje van Sassen…

Nayoko Sadashi       16 mei 2017

Kunst bestaat niet 2017-05-16T08:17:45+00:00

Anarchist

Nayako heeft ervaring met de walgelijke kunstwereld, beweert zij.

Fred van der Wal:  Dat heeft Nayako dus niet, want Nayako lult een end in het wilde weg en heeft de ballen verstand er van als links draaiende melkzure opponent. Wat valt er ook van zo’n persoon van de manlijke….pardon, vrouwelijke kunne te verwachten? De kunstwereld die walgelijk zou zijn? Ja hoor, Nakkie Najavo weet er als kunstkenster alles van! In Krapuul kringen, extreem linksdraaiende melkzure tiepetjes is beeldende kunst niet populair, voor zover  er geen crypto-communistische propaganda mee valt te bedrijven.

Krapuul is een merkwaardige extreem linkse site. Zo nu en dan volg ik de berichtgeving van die site.  Ik noem deze wild speculerende verpolitiekte aanhangers van de “Weg Met Ons ” richting altijd de linkse fascisten. Extreem links en extreem rechts raken elkaar in hun visie op Volk en Vaderland. De humorloze, rigide opvattingen worden door een Krapuul weblogger gemaskeerd met leuke, doorgaans heel leesbare stukjes over Pop Muziek van een meneer van der Kluft. De andere scribenten munten uit in scheldpartijen tegen alles en iedereen die niet extreem links in poltiek opzicht is. Het kabinet zou in hun visie bestaan uit “bruinhem-den, fascisten en neo nazis” die zo snel mogelijk tegen de muur gezet dienen te worden. De immigranten, doorgaans gelukszoekers, zijn heilig, allen “hoog opgeleid en vooral zielig”. Een enkele Krapulist wist “zeker” dat ik lid zou zijn van SS Stormfront omdat ik de abstracte schilderkunst rotsooi blijf vinden. Op d ehoogte van het feit dat de na-oorlogse aanhangers van de abstracte school gefinancierd werden door de CIA. Al in de jaren zeventig was dat al lang bekend in Oost-Duitsland. Ik besprak dat eens met de partij communist Harry Visser, waar ik nog steeds respect voor heb.

Nayako: In de jaren zeventig waren er allerlei  BKR-regelingen, zesdubbele uitkeringen voor kunstenaars etc.e

Fred van der Wal:  In de jaren allerlei BKR- regelingen? Dat is nieuw. De Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) was van 1956 tot 1987 een regeling in Nederland, waardoor kunstenaars in ruil voor hun diensten of kunstwerken een inkomen (aanvankelijk op bijstands nivo) konden krijgen. Toen de regeling verviel konden kunstenaars een beroep doen op de bijstand zonder werk te hoeven inleveren, maar werden wel sollicitatie plichtig. Pas in 1999 trad de WIK in werking die ook een inkomensvoorziening voor kunstenaars vanuit Sociale Zaken was. De WIK was een schandalige fooi. Slechts 70 % van de bijstand voor een periode van 4 jaar. Zesdubbele uitkeringen? Een fictie. Najako zegt maar wat.

Wikipedia: De WWIK bood kunstenaars een basisinkomen dat op 70% van het bijstandsniveau lag. Ze mochten echter wel, in tegenstelling tot de bijstand, tot een bepaald bedrag (125% van het bijstandsniveau) bijverdienen. Er werd elk jaar gekeken of de kunstenaar voldoende initiatieven ondernam om zijn of haar werk te promoten. De Nederlandse Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) was een wet die van kracht was van 1 januari 2005 tot 1 januari 2012. Hij bood kunstenaars de mogelijkheid om binnen een periode van tien jaar maximaal vier jaar een aanvulling op hun inkomen te krijgen, als zij met hun artistieke werk niet in hun levensonderhoud konden voorzien. De wet volgde op de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) en de Beeldende Kunstenaars Regeling.Elk jaar moest de kunstenaar meer gaan verdienen om het recht op uitkering te behouden. Dit noemde men de zogenaamde progressie-eis. Voor het jaar 2006 was deze progressie-eis bijvoorbeeld:

€ 1200,- bij aanvang WWIK (entree-eis)

€ 2800,- na 12 maanden WWIK (de 1e trede)

€ 4400,- na 24 maanden WWIK (de 2e trede)

€ 6000,- na 36 maanden WWIK (de 3e trede)

De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars is per 1 januari 2012 ingetrokken. Daarmee kwam een einde aan de uitzonderingspositie van kunstenaars in de sociale zekerheid. De Ministerraad ging op 17 december 2010[1] akkoord met het wetsvoorstel tot ‘Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars’[2]. Dit wetsvoorstel is op 18 maart 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd, waarna op 20 december ook de Eerste Kamer ermee instemde[3].

Volgens het kabinet paste het niet dat voor kunstenaars andere regels golden dan voor de overige ondernemers of werknemers. Ook vond het kabinet dat de sociale zekerheid alleen bestemd was voor mensen die echt niet konden werken. Kunstenaars die na 1 januari 2012 niet genoeg inkomsten kunnen opbouwen met hun werk, worden volgens het voorstel net als anderen geacht actief naar ander werk te zoeken. Daarbij gelden de criteria van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). In deze uitwerking van de WWB-regels worden voor zelfstandigen voorwaarden gesteld zoals het urencriterium en de levensvatbaarheid van de onderneming. Kunstenaars kunnen zich, evenals andere startende zelfstandigen, gedurende een voorbereidingsjaar met behoud van uitkering oriënteren op het ondernemerschap. Dit kan alleen als de gemeente van oordeel is dat het starten van een zelfstandig beroep als kunstenaar de snelste weg uit de uitkering is.

Overgangsregeling[bewerken]

De intrekkingswet voorzag niet in een overgangsregeling. In kort geding was de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage echter van oordeel dat, ondanks de wide margin of appreciation die de Staat toekomt, de Staat niet op toereikende wijze had vorm gegeven aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, waar het gaat om kunstenaars die vóór 1 januari 2012 reeds een uitkering ontvingen op grond van de WWik, nu er niet was voorzien in enig overgangsrecht; de voor deze groep personen gehanteerde overgangstermijn was voor de betreffende kunstenaars volstrekt onvoldoende geweest om hun beroepspraktijk aan de nieuwe situatie aan te passen; dit leidde tot de conclusie dat de intrekkingswet jegens hen onmiskenbaar onverbindend was wegens strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EP). De rechter gebood de Staat de intrekkingswet buiten werking te stellen voor zover die betrekking had op uitkeringsrechtigden die reeds vóór 1 januari 2012 een WWik-beschikking hadden ontvangen en hun rechten op grond van die beschikking nog niet hadden verbruikt, totdat de Staat had voorzien in adequaat overgangsrecht.[4]. Zolang die regeling er niet is, behouden zij dus hun rechten.

Dit liet onverlet dat nieuwe WWIK-toekenningen sinds 1 januari 2012 niet meer werden gedaan. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat in beroep tegen het vonnis van de rechter. Intussen kwam er wel een overgangsregeling tot 1 juli 2012.[5]

Overheidsbezuiniging

De intrekking van de WWIK brengt financiële effecten met zich, omdat de aan de regeling verbonden uitkeringslasten en uitvoeringskosten komen te vervallen. In 2011 ging het hierbij om € 26 miljoen aan uitkeringslasten en € 5 miljoen aan uitvoeringskosten. Van laatstgenoemde kosten ging € 3 miljoen naar de 20 centrumgemeenten die de WWIK uitvoeren en € 2 miljoen naar de Stichting Cultuur-Ondernemen voor de uitvoering van de beroepsmatigheidsonderzoeken. Hier tegenover staat een voorziene toename van € 21 miljoen aan uitkeringslasten en € 2 miljoen aan uitvoeringskosten per jaar voor de WWB. Met het vervallen van de WWIK wordt dus een overheidsbesparing voorzien van € 8 miljoen per jaar.In 2010 maakten 3500 kunstenaars en creatieven gebruik van de inkomensregeling.

Nayako: In de tussentijd is het neoliberalisme ingetreden en is alles afhankelijk van de grillen van het grote bedrijfsleven.

Fred van der Wal:  De tussentijd?  Niet nader gespecificeerd. Alles (?) afhankelijk van het bedrijfsleven? Noem voorbeelden, criticus Navajo. Het tegendeel is eerder waar. Grote instellingen zijn al jaren bezig hun collecties moderne kunst af te stoten.

Nayako: Ondanks dit gegeven zijn al de kunstinstanties wel nog intact.

Fred van der Wal:  Nayako verzint ze waar je bij staat. Eerst beweert deze mevrouw dat op kunstgebied “alles afhankelijk is van het bedrijfsleven” in een volgende alinea beweert zij dat “al die kunst instanties”(welke) afhankelijk zijn van het bedrijfsleven.

Nayako: De verwende, jaren zeventig babyboomers, die destijds gespekt werden door de staat, sturen deze instanties aan.

Fred van der Wal: Direct na de oorlog was het aantal geboorten in Nederland veel groter dan daarvoor. Veel gezinnen hadden hun familieplanning voor zover mogelijk in de ijskast gezet in die moeilijke tijd. Toen de oorlog was afgelopen vonden heel veel mensen dat een zwangerschap weer kon en werden er dus heel veel kinderen geboren. Na die explosie van geboortes liep het aantal kinderen dat werd geboren ook al snel weer terug, maar tot ongeveer 1968 bleven er toch veel kinderen komen. Babyboomers zijn de mensen die tot 1953 zijn geboren.

Nayako: De jongeren die kunstacademie studeerden, omdat een hysterische roeping tot hen kwam, werden na vier jaar de markt op gegooid. Met of zonder kunstacademiediploma.

Fred van der Wal: In de jaren zeventig waren de babyboomers op zijn minst 25 jaar, en die generatie babyboomers had al jaren geleden de academie verlaten. Er was uiteraars sprake van vrije keus en van “de markt te worden opgegooid” is geen sprake. Bovendien bestaat in Nederland dankzij het overheidsbeleid geen  levensvatbare markt voor eigentijdse kunst. Een hysterische roeping behoort niet tot het beeldend kunstenaarschap maar tot de landverraders van Groen Links c.s. Schrijfster van het Krapuul weblog heeeft nog nooit en kunstenaar gesproken, vermod ik.

Nayako: Ahold deelt de lakens uit, dus ga nu maar achter de kassa zitten, voor zeven euro per uur. Dat is een realiteit die de verwende babyboomers nooit hebben begrepen.

Fred van der Wal: Nayako Indiaan uit Nevada bij Area 51(?) is niet op de hoogte. Toen ik in 1968 in de BKR kwam  kreeg ik 84 gulden per week. Later werd dat flink opgehoogd. In de jaren tachtig werd het maandbedrag rond de 4000 gulden. De BKR kunstenaars hadden niets te klagen. 95 % van het door de BKR aangekochte werk was trouwens in kunsthistorisch opzicht waardeloos. Verwende babyboomers? Politiek links maakt zich altijd druk om andermans geld tot ze zelf  de brandkasten van de kapitalisten kunnen kraken.

Nayako: De hitsige Jan Wolkers-hippies vertelden ons dat het leven ‘over de kunst moest gaan en niet over geld’.

Fred van der Wal: Auteur van dit weblog geleuter op Krapuul  had maar wat graag bemand willen worden door een hitsig Jan Wolkers tiepe in plaats van mogelijk een gescheiden, dorre, fantasieloze, drammerige academicus, die naar haar schaamte dorst(te),ik wens hem veel succes, hij liever dan ik,  maar ja, we kunnen nu eenmaal niet alles hebben in ons beperkte leventje wat seks betreft, zeker niet als de houdbaarheidsdatum van de klaagster al is overschreden. Hoe weet de redactrice van het Krapuul weblog wat Jan Wolkers-hippies vertelden over leven met een grote el? Wishfull thinking. Haat tegen alles wat met kunst en cultuur te maken heeft waar extreem links altijd al kampioen in was.

Nayako: Leuk, de VVD-maatschappij, bestuurd door Ahold en Coolcat denkt daar anders over.

Fred van der Wal: De VVD maatschappij bestaat niet. Linkse fictie. Waanbeeld. Paranoia. Coolcat noch VVD interesseren zich voor kunst. Geen probleem.

Nayako: Ik las vandaag dat Nederland onder een land als Thailand staat, als het aankomt op kinderrechten. Ik las dat een op de tien gezinnen in armoede leeft. Als dit het geval is, dan dient geen halve cent subsidie te gaan naar een elitaire partij van de arbeid-subcultuur.

Fred van der Wal: Daar kan ik van harte mee in stemmen. Armoede die kinderen treft is een gevolg van een meedogenloze, ver-Amerikaniseerde non cultuur.

Nayako: Dan dient geen cent te gaan naar borrelende Hagenaren, die nog een lijntje snuiven, terwijl ze over abstract theater discussiëren.

Fred van der Wal: Laat die ambtenaren met hun vette pensen maar lekker zuipen en snuiven. ‘Abstract theater’ is weer iets nieuws uit de koker van de redactrice van dit weblog. Voorbeelden noemen, dame, dan praten we verder.

Dat is wat ik irritant vind aan ‘linkse’ sociaal-democraten, die over ‘de kunst’ gaan jammeren. Als dat je prioriteit is, dan heb je totaal geen klassebewustzijn.

Fred van der Wal: Linkse sociaal democraten die over kunst jammeren?  Dat is nieuw. Namen noemen, dame. Voorbeelden geven. Geen slagen in de lucht.

Nayako: Noch de staat, noch het grootkapitaal bepaalt wat ‘de kunst’ is. ‘De kunst’ kan zich helemaal niet laten bekostigen. Het ontstaat gewoon, uit de wil van individuen en de samenloop van omstandigheden.

Fred van der Wal: Over het functioneren van kunst, nee daar, heeft deze weblogster geen idee van.

Nayako: Zodra de staat haar handen er vanaf houdt, althans, zodra het pvda-segment van de staat zijn handen van ‘de kunst’ af houdt, treedt het grootkapitaal (en dus de neoliberale staat) op, om ‘de kunst’ te bekostigen. Dit leidt dan tot woede, omdat iedereen weet hoe fout deze bedrijven zijn. Maar deze bedrijven zijn minder fout dan het bedrijf “de staat”. Nogmaals, noch de staat, noch het kapitaal kan ‘de kunst’ bekostigen.

Fred van der Wal: Het ‘pvda segment van de staat’ heeft geen enkele invloed. Het veel gesmade ‘grootkapitaal’ (achterhaalde CPN retoriek) bemoeit zich niet met kunst in constante zin. Een rare conclusie dat de staat of het kapitaal kunst niet zou kunnen bekostigen. De ‘staat’ subsidieert de Mondriaan Stichting die op selctieve wijze de haar welgevallige kunstenaars ruim voorziet van financiën.

Nayako: De wisselwerking tussen de wil van mensen en de uiterst complexe samenloop van omstandigheden, maakt dat mensen zich willen uitdrukken. Deze uiting kan op allerlei manieren vorm gegeven worden. Van hip hop, tot klassieke muziek, tot vingerverf. Dit alles noem je dan, wat mij betreft ‘de kunst’.

Fred van der Wal: Wisselwerking tussen de wil van mensen? Wat is dat? Heel veel willen maken net als vele kleintjes een grote wil? Een uiterst complexesamenloop van omstandigheden, bepalen de wil tot uitdrukken met als gevolg kunst? Vingerverven? Een wel heel optimistische kijk op het functioneren van het bestel der kunsten. Schrijfster van dit weblog heeft geen snars begrepen of gelezen van de kunsthistorie.

Nayako: Maar als anarchist ga ik er niet vanuit dat een of andere logge instantie kan bepalen wat wel en wat niet ‘kunstwaardig’ is, want dit zal dan alleen maar positionering van de eigen sociale klasse zijn. Dit zal territoriumafbakening zijn.

Fred van der Wal: Weer belegen CPN retoriek, bij niet al te slimmme studenten indertijd populair. Positionering van de eigen sociale klasse in relatie tot kunst? Zelden las ik zulke flauwe kul.
Fanmail van FreddieNieuwsredactie 25 sep 2014 Fanmail van Freddie2014-10-16T13:06:30+00:00 NIEUWS
44 reacties

nexus m. – september 25th, 2014 at 3:41 pm none Comment author #223505 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Uit de gegevens blijkt dat Freddie heeft zich niet zo lang geleden bij de oppostiebeweging IS aangesloten. Dan zijn reactie.

Cornelis Los – september 25th, 2014 at 3:41 pm none Comment author #223506 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Heee, een radicale extremist. Zou Freddie dat doorhebben?
Leon – september 25th, 2014 at 3:59 pm none Comment author #223518 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Links en dat dan linken aan de NSB. Knap.
edward – september 25th, 2014 at 4:15 pm none Comment author #223523 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Zeker knap Leon. Zo denken velen ook dat Hitler een socialist was…
Ach ja, moeten we zulke lui nog een podium en aandacht geven?
Zonde van mijn kostbare tijd en energie, maar goed,
als je eigen leven niet naar wens verloopt, dan ga je daar een ander mee lastig vallen! (mooi geformuleerd toch?)
nexus m. – september 25th, 2014 at 4:31 pm none Comment author #223539 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Je maakt steeds schriftelijke fouten of omissies: “Zo denken velen ook dat Hitler een socialist was…” Dit “kennis” is beperkt enkel tot ons land wegens de belabberde situatie in het onderwijs. Indien waarheidsgetrouw zou je zin echter moeten luiden: ” Zo denken velen IN ONS LAND ook dat Hitler een socialist was…
fred van der wal – september 25th, 2014 at 4:41 pm none Comment author #223547 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Linksmensen zijn door haat verteerde, humorloze, koude, verbitterde, verzuurde, krampachtige,onmensen. Hun enige geluk is andermans ongeluk.
fred van der wal – september 25th, 2014 at 4:51 pm none Comment author #223553 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Ik weet als kunstartiest nergens niks af van politiek en zo, veels te moeilijk voor mijn, , maar weet wel dat of je nou door de links blazende krabbekat of de rechts blaffende hond gebeten wordt het allemaal geen reet uit maakt als ze an je ballen hangen, hahaha!
RalphvanderGeest – september 25th, 2014 at 5:13 pm none Comment author #223565 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Ik ga even heel zuur en humorloos doen Fred: je krijgt een dagvaarding wegens aanzetten tot geweld en het dreigen met toepassen van geweld.
Geen nood: je adres hebben we in een ommezien boven water gehaald. Fijne dag verder.

Fred van der Wal: Ik kan je per omgaande mijn adres geven. Ik ben als ex-karateka en bokser niet zo bang uitgevallen.
Arnold J. van der Kluft – september 25th, 2014 at 5:21 pm none Comment author #223569 on Fanmail van Freddie by Krapuul, onmensen. Hun enige geluk is andermans ongeluk.

Aldus de schrijver van bovenstaande menslievende email.
Marc – september 25th, 2014 at 6:22 pm none Comment author #223606 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Toch wel knap, toegeven dat je geen verstand van zaken hebt, want ‘te moeilijk’, en dan mensen gaan uitmaken voor linksfascist en meer van dat fraais. Anderen nablaten is altijd makkelijker dan zelfstandig nadenken, of niet dan Fred?

“door haat verteerde, humorloze, koude, verbitterde, verzuurde, krampachtige,onmensen”

Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Projectie_%28psychologie%29
Jeroen S. van den Heuvel – september 25th, 2014 at 7:23 pm none Comment author #223650 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Let’s face it, prutser, je spoort voor geen meter.
natte neel – september 25th, 2014 at 7:34 pm none Comment author #223652 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Zo??
Verbitterdheid en verzuurde mensen..lees eens de reacties van lezers en lezeressen bij allochtonen berichten eens in de telegraaf.
Of onder zwarte piet gedoe.

Of hoor een willekeurige tokkie over zijn of haar wijk schelden wanneer de pow of geenstijl typen hun bezoeken.

Wat heet!
natte neel – september 25th, 2014 at 7:36 pm none Comment author #223655 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Verzuurdheid,verbitterdheid,jaloezie,koudheid,afgunst,haat heeft de pvv de meeste stemmen opgeleverd.oja en wanhoop.
Leon – september 25th, 2014 at 10:13 pm none Comment author #223759 on Fanmail van Freddie by Krapuul. Ah ja Fred daarom is 90% van alle komieken, kunstenaars en vrijdenkers links. Vervelend he feiten.

Zonder links had jij nu geen scholing noch stemrecht Fredje. Oh jah dat was je even vergeten. Zoals ik al vaker zei Rechts is de dode tak aan de boom der evolutie en dat wordt ELKE DAG bewezen.
Leon – september 25th, 2014 at 10:21 pm none Comment author #223765 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Oh en meneertje is kunstenaar.

Nou dan is je vrind Wilders erg blij met je. Vieze “linkse” subsidie slurper!

Oh the irony of it all.
Leon – september 25th, 2014 at 10:25 pm none Comment author #223769 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Fredje you are a new kind of stupid.
Tijlvandam – september 25th, 2014 at 10:37 pm none Comment author #223779 on Fanmail van Freddie by Krapuul
@Fred,

‘Linksmensen zijn door haat verteerde, humorloze, koude, verbitterde, verzuurde, krampachtige,onmensen.’

Hoe ver ben je gevorderd in je cursus: http://www.krapuul.nl/overig/nieuws/392485/isis-onze-bevrijders/#comment-222007?
nexus m. – september 26th, 2014 at 8:30 am none Comment author #224142 on Fanmail van Freddie by Krapuul
” …..veels te moeilijk voor mijn”….

Schelden en slaan is dan natuurlijk de enige politieke oplossing. NVU stijl.
fred van der wal – september 26th, 2014 at 2:47 pm none Comment author #224459 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Wilt U reacties met mijn naam verwijderen? Ik wil verder weinig met jullie te maaken hebben. Spreekt toch vanzelf…
Mijn dank
Fred W. van der Wal
Jeroen S. van den Heuvel – september 26th, 2014 at 2:51 pm none Comment author #224462 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Nee dat willen wij niet.
Jan Jaap Bedeijn – september 26th, 2014 at 3:25 pm none Comment author #224506 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Heb je geen grotere foto ?
nexus m. – september 26th, 2014 at 4:07 pm none Comment author #224552 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Misschien moeten deze reacties op een grote poster voor de Ministerie van Veiligheid?
Marc – september 26th, 2014 at 4:08 pm none Comment author #224553 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Een man een man, een woord een woord. Behalve als je Fred van der Wal heet, blijkbaar.
edward – september 26th, 2014 at 6:02 pm none Comment author #224678 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Sommige pillen blijken een hallucinerende bijwerking te hebben wat niet op de bijsluiter staat.
fred van der wal – september 26th, 2014 at 7:21 pm none Comment author #224740 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Met enige interesse lees ik regelmatig deze site en reageer daar nauwelijks op. Helaas heeft uw analyserende kijk op een en ander soms het gelijk regelmatig aan uw kant,zoals ik wel vaker heb gezegd, dat moet ik u te na geven.
De vijandigheid gedemonstreerd in bovenstaande reacties uwerzijds lijkt mij overtrokken, overbodig en onwenselijk.
Mogelijk heeft een van uw mij persoonlijk niet bekende redactrices de nodige bezwaren tegen mijn werk en persoon en verdenkt mij van onheuse bedoelingen op seksjuweel gebied of het koesteren van extreem rechtse sympathieën. Je weet het maar nooit met de al of niet extreem linkse medemens tenslotte waarbij de paranoia als etiket op het voorhoofd lijkt geplakt. Ik dank u voor uw aandacht!
Marc – september 26th, 2014 at 7:43 pm none Comment author #224760 on Fanmail van Freddie by Krapuul
lolwut?

Vijandigheid in bovenstaande door jou geuite reacties, Fred? Pareltjes zoals dit?

“Van een site die moslim terreur propageert en verdedigt wil ik verder geen kennis meer nemen. Misschien denken jullie er anders over op het ogenblik dat het mes jullie eigen
strot af snijdt of een veneriese pik jullie wijven doorboort.”

“Linksmensen zijn door haat verteerde, humorloze, koude, verbitterde, verzuurde, krampachtige,onmensen.’”

En welke redactrices (meervoud) hebben, volgens jou nota bene ‘mogelijke’, bezwaren tegen je werk en persoon en verdenkt jou van onheuse bedoelingen op seksjuweel gebied of het koesteren van extreem rechtse sympathieën? Tja, zo krijg je het etiketje paranoïde ook wel opgeplakt. En wat zijn ‘onheuse bedoelingen op seksjuweel gebied’?
RalphvanderGeest – september 26th, 2014 at 9:24 pm none Comment author #224844 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Leg de rechter je hersenspinsels eerdaags maar uit v.d. Wal. De aangifte is ingediend, de dagvaarding komt er aan.

Jeroen S. van den Heuvel – september 26th, 2014 at 10:09 pm none Comment author #224867 on Fanmail van Freddie by Krapuul

Je kan niet zomaar alles schrijven Freddie.
fredvanderwal – september 26th, 2014 at 10:42 pm none Comment author #224893 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Daar heb je gelijk in Jeroen, maar Jeroen blijft boos.

Poeh, aangifte, dagvaarding die al vandaag de deur uit zou zijn. Over snelrecht gesproken.
fredvanderwal – september 26th, 2014 at 10:45 pm none Comment author #224897 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Ik kreeg vandaag een mail van jullie redactrice X. waar ik nb. een portret van heb gemaakt potlood op papier dat ze me minacht ondanks dat ik haar altijd met respect heb behandeld. Vinden jullie dat dan wel een normale gang van zaken? Denk je soms dat ik het prettig vind voor kut nazi en door jullie soort met weinig fijne benamingen te worden uitgemaakt? En alles wat hierboven voor vuiligheid over mij wordt neergezet?
fredvanderwal – september 26th, 2014 at 11:35 pm none Comment author #224931 on Fanmail van Freddie by Krapuul
IK GEEF TOE DAT IK IETS TE VER BEN GEGAAN IN MIJN REACTIE – NET ZO VER ALS U GAAT MET BEDREIGINGEN EN SMAAD-  MAAR IK BEN WEL BEREID DAARVOOR HIER EXCUSES AAN TE BIEDEN OVER GENOEMDE UITLATING DIE IK AL WEER VERGETEN WAS TROUWENS

Voor de rechter zal ik aan laten voeren door de advocaat a decharge dat ik u twee maal (!) heb verzocht mijn reacties weg te halen, hetgeen u weigerde om een en ander KLAARBLIJKELIJK te laten escaleren. U kunt er van op aan dat ik verder niet op artikelen zal reageren. Ik ben allergies voor fanatisme en beschouw deze site en iedereen die er aan mee werkt als gevaarlijk.
Helaas moet ik constateren dat u soms gelijk hebt in uw analyses en daarom las ik Krapuul met belangstelling.
Ook dat zal ik na laten.
Voorts als u meent tot een rechtszaak te moeten komen zal ik daar de pers over inlichten. Ik veronderstel dat een en ander in de minne hierbij is geschikt.
Het door mij getekende portret van uw redactrice op mijn WordPress weblog heb ik inmiddels in overleg met haar verwijderd daar ik begreep dat zij op geen enkele wijze een connectie met mij wenst te bestendigen of te hebben om niet in onmin bij haar extreem linkse politieke medestanders te geraken.
Opportunisme is nu eenmaal een karaktertrek van links.
Ik vind dat erg jammer want ik had aanvankelijk veel sympathie voor de dame. Nu is dat een eenzijdige waardering gebleken- geen probleem- en dat is dan hierbij mijn nuchtere constatering.
fred van der wal – september 27th, 2014 at 5:36 am none Comment author #225127 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Geachte redactie
Ten derde maal vraag ik u mijn reacties te verwijderen en ook uw commentaar.
fred van der wal – september 27th, 2014 at 5:45 am none Comment author #225129 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Ik heb wel eens meegemaakt dat ik een linkse persoon ontving met alle egards, respect en op uiterst vriendelijke wijze om een rustige minzame dialoog mee te onderhouden onder een goed glas wijn maar na afloop dan toch weer de dweil in mijn nek kreeg een paar weken later met een hate mail of mededeling dat hij/zij NOOIT meer iets met mij te maken wilde hebben en ik ze misschien wel ‘tegen de muur wilde zetten’.
Nou dat was alleen maar om dan een foto te maken van die meneer of mevrouw. Als dat al fascisme is en nazi mentaliteit mag ik Calimero heten!
Jan Jaap Bedeijn – september 27th, 2014 at 7:30 am none Comment author #225181 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Dat ben je ook Fred.

Eerst rare dingen tweeten en dan verbaasd zijn dat mensen boos reageren ?
Erik – september 27th, 2014 at 12:58 pm none Comment author #225326 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Hadden we begin vorige eeuw ook al niet zo’n mislukte schilder die het niet zo op “link-sen” had?
fred van der wal – september 29th, 2014 at 12:29 pm none Comment author #226111 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Fijn te horen, Boys
zoals je hebt kunnen lezen heb ik verder uitsluitend positief gereageerd op sommige artikelen op
Krapuul
en soms er onder gezet
met belangstelling gelezen
de vergelijking met Adolf Hitler gaat net zo ver als ik te ver ging
ik heb mijn excuses aangeboden
jullie nu aan de beurt?
Zal ik in dank aan nemen
Jullie extreme fanatisme en onverzoenlijkheid is mij Gotsijdanck vreemd
beterschap
Marc – september 29th, 2014 at 1:46 pm none Comment author #226127 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Al een afspraak met je huisarts gemaakt voor een verwijsbriefje naar een psych, Fred van der Wal? Je spoort namelijk niet.

“zoals je hebt kunnen lezen heb ik verder uitsluitend positief gereageerd op sommige artikelen op
Krapuul
en soms er onder gezet
met belangstelling gelezen”

Ja, heb ik gelezen. Bovenstaande ‘disclaimer’ zal je juridisch gezien echter niet zozeer helpen.

Dit mede gezien de volgende door jou gedane uitspraak: “Jullie extreme fanatisme en onverzoenlijkheid is mij Gotsijdanck vreemd
beterschap”

Wat ik tevens heb gelezen, is je wangedrag over de afgelopen jaren heen. Het online stalken/ het beledigen van anderen, door jou tevens ‘linksen’ genoemd. Dat verder los van je hier getoonde wangedrag, sinds je de reactievelden hier vervuilt. Zoek hulp en richt je verdere aandacht op je kunstwerken. Sluit je internet af, niemand zit te wachten op querulanten zoals jij.
Laurent Bruning – september 29th, 2014 at 9:38 pm none Comment author #226295 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Waarvoor precies moeten wij onze excuses aanbieden, vraag ik me af?
Jan Jaap Bedeijn – september 30th, 2014 at 1:50 am none Comment author #226376 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Fred, Krapuul hoeft jou geen excuses aan te bieden. Jij hen wel. Dat heb je gedaan.

Natuurlijk blijft er dan nog wat kwaad bloed. Maar zodra je serieus mee gaat discussi-ëren en niet meer dat soort idiote tweets vanuit de onderbuik post of onderbuik reacties schrijft zal je zien dat er echt wel mensen genegen zijn je wat serieuzer te nemen. Maar je moet niet onvergelijkt Calimero achtig gaan lopen roepen dat omdat zij groot zijn en jij klein het allemaal niet eerlijk is en zij gemeen zijn. Incasseren.

Begin daar eens mee.
kim – september 30th, 2014 at 3:30 am none Comment author #226406 on Fanmail van Freddie by Krapuul
@nexus Het “Hitler was een Socialist” riedeltje komt uit de USA.
http://rationalwiki.org/wiki/Hitler_and_socialism. Nu valt er op het onderwijs daar ook heel wat aan te merken…
nexus m. – september 30th, 2014 at 8:16 am none Comment author #226663 on Fanmail van Freddie by Krapuul
@Laurent, omdat er Krapuul überhaupt bestaat, omdat jij überhaupt bestaat, omdat ik überhaupt besta, enz.

De mening van reactionair, xenofoob, racistisch Nederlannd is dat de buitenlanders, allochtonen, moslims elk dag telkens weer excuses moeten aanbied dat ze überhaupt bestaan. (Volstrekt normaal, zei ooit de Premier)

Zo vaart heden Nederland.
nexus m. – september 30th, 2014 at 9:55 am none Comment author #226758 on Fanmail van Freddie by Krapuul
In deze lijn van redenering zou het misschien een idee zijn dat we onze aardige Minister Plasterk van Binnenlandse zaken vragen dat hij een officieel Excuses formulier opstelt die door elke buitenlander, allochtoon, moslim ondergetekende zou moeten zijn meteen na aankomst in Nederland. Erg handig. Nog beter misschien is het dat er gelijk met de tentamen Nederlands in het buitenland voor nieuwkomers deze excusesformulier aangeboden wordt zodat mensen meteen van begin af aan hun excuses mogen aanbieden dat ze überhaupt durven te bestaan, naast ons, weetjewel.

Dan gaan Freddie en 1 mln. aanhang hopelijk wat minder schreeuwen?
Leon – september 30th, 2014 at 11:54 am none Comment author #226996 on Fanmail van Freddie by Krapuul
Fred je weet zelf wel dat jij diegene bent die volkomen de weg kwijt is he. Dat weet je diep van binnen wel. Ik heb je flink op je nummer gezet en je een spiegel voorgehouden. Als dit schaken was. Sta je gewoon SCHAAKMAT! Maar zoals altijd krankzinnige mensen willen dat niet erkennen. Je lijkt Rutte wel met zijn beste kabinet ooit. Volkomen gestoord dus. Dus ik hoop dat je een paar dagen slecht heb geslapen en bent gaan nadenken. Verder zoals Marc zegt sluit je af van het internet als je het niet kan handelen. Of zit je stiekem graag op Storm Front. Ontaarde kunst af te kraken of iets dergelijks als zogenaamd deskundige.

Leugens, beledigingen en gescheld… it’s all in the game. Maar bij doodsbedreigingen trek ik de grens.

Schut gaat eraan al is het het laatste dat ik doe

Aan het woord is Jeroen S. van den Heuvel, hoofdredacteur van Krapuul, het extreemlinkse margeblog met antisemitische ondertoon. Het is toch even schrikken als iemand met naam en toenaam aankondigt dat hij je wil (laten) vermoorden. Aan de andere kant, helemaal verrassend is het niet. Krapuul is al bijna een jaar bezig met een hetze tegen ondergetekende en de recente bedreigingen van Van den Heuvel vormen slechts het hoogtepunt (je zou ook kunnen zeggen diepte-) in de stroom leugens, beledigingen en gescheld die zijn sekte op mij afvuurt.

Heel merkwaardig dat een “hoofdredacteur” (van den  Heuvel) een hem onwelgevallige wil (laten) vermoorden. Het is een machinatie van extreem links om te bedreigen of anderen van bedreigingen te berichten. Zo zou Fred van der Wal de eigenaresse van Krapuul met de dood hebben bedreigd. Wat er in elkaar is gezet aan frauduleuze teksten heb ik geen idee over. Enkele metgezellen van deze dame beweren fotos en “documen-ten”van de bedreigingen door mij geuit. Ik ben benieuwd of zij die “documenten” mij kunnen tonen. Tevens een medewerker van het GGZ, een meneer die ik niet ken, beweert ook “doodsbedreigingen” van mij te hebben ontvangen. Het klinkt allemaal erg interessant, dat wel.

From → Zonder categorie

4 reacties
 1. fredvanderwal permalink

  Zo nu en dan lees ik de weblogs op Krapuul. Soms met instemming, vaak ook niet. De pop weblogs van van der Kluft in elk geval wel wat meer. Ik lees vanaf mijn tienertijd graag meningen van vertegenwoordigers van diverse politieke kleur.

  Like

 2. fredvanderwal permalink

  ER KOMT BIJ MIJ NOOIT MEER EEN LINKS DRAAIENDE MELKZURE DAME OF HEER IN HUIS & DAT IS MAAR GOED OOK. WAAROM ZOUIK ME LATEN KOEIONEREN?

  Like

 3. fredvanderwal permalink

  ZOALS VELEN AL LANG WETEN BEN IK TOEVALLIG WEL DE MAN VAN DE ONUITSPREKE-LIJKE VREDE DIE ALLE VERSTAND TE BOVEN GAAT! KOMMER MAAR EENS OM!

  Like

 4. fredvanderwal permalink

  Dit is op Fredvanderwal's Weblog herblogd.

  Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: