Skip to content

Familie historie Fred van der Wal (deel 1)

november 26, 2016

Familie historie Fred van der Wal (deel 1)

(Rekonstruktie van de familie historie van de kunstschilder Frederik Willem van der Wal , roepnaam Fred , geb. 30-10-1942 op het hoogtepunt van de tweede wereldoorlog te Renkum, fragmentaries opgetekend met behulp van herinneringen van de kunstenaar en zijn echt genote , verder aangevuld met summiere gegevens uit fotos en nage laten dokumenten vanaf 1840 uit een gedeeltelijk verloren gegane fa milie nalatenschap door de kunstenaar in 1985 verkregen.Groten deels zijn de belangrijkste gegevens voor goed verloren of zelfs op zettelijk (!) vernietigd door familieleden . In 1985 werden dagboek en van een overleden familielid (Nettie van der Wal) door de execu teur testamentair Pim O. te Haarlem vernietigd. Het nagelaten dag boek van Bob van der Wal, oom van Fred van der Wal, werd op één pagina na in zijn geheel vernietigd door zijn zuster Nettie . Mede werking aan deze biografie, hetzij inlichtingen over familie aangele genheden de van oorsprong allochtone Bigot tak betreffende, werden zonder opgave van redenen geweigerd door C. Bigot te Amster dam, zijn tweede echtgenote Betty, voorts door Mevr. drs. K. Bigot te Amsterdam, lerares Frans aan het Zaanlands lyceum , eveneens weigerde de zuster van de kunstenaar aanvankelijk haar medewerking, mej. M. van der Wal , (vanwege psychoso-matiese klachten ten gevolge van jarenlange geestelijke en lichamelijke mishandeling en door haar opvoeders sinds 1960 helaas onder voortdurende behandeling van psychologen  , tot nu toe zonder duidelijk resultaat en sinds 1982 zonder beroep, mogelijk gedeeltelijk in een uitkering, wonende te Amsterdam ) en de Stichting 1940-1945 , die in een brief d.d. 29 aug. 1997 publikatie van toegezonden materiaal meende te kunnen verbieden en geen volledige inzage gaf in al daar gedepo neerde dokument en t.a.v. het verzetsverleden van de “vader” van Fred van der Wal.

De kopieën van de door de stichting (die zich sinds enkele jaren uitsluitend lijkt in te spannen voor NSB kinderen en aanverwanten) toe gestuurde dokumenten zijn in 1997 door mede werkers van deze instelling onbruikbaar gemaakt, zodat geen gebruik is gemaakt van het toegezonden materiaal.

Vrijwel uitsluitend is geput uit de herinneringen van de kunstenaar zelf en door niet na der te noemen personen mondeling overgeleverde anekdotes en bij de laatste verhuizing van Firdgum naar Oldeboorn enkele verloren geraakte notities uit de jaren zestig die hij heeft verzameld n.a.v. dokumentatie materiaal in het bezit van F.W. van der Wal sr. t.a.v. diens mistige oorlogsverleden. De eerste, zowel als de tweede echt genote van de “vader” van Fred van der Wal, respektievelijk Cornelia Kruyer en Truus Pfann weigerden eveneens elke medewerking).

De streng gereformeerde familie Deutekom liet niets van zich horen op een schriftelijk verzoek van Fred van der Wal d.d. 5 mei 1995 en 7 sept. 2001 om herinneringen uit de tijd dat hij over huis kwam bij deze familie toe te sturen aan auteur dezes.

Ex-bankbediende Lieko Helmus , gehuwd met Rinske Deutekom , stuurde n.a.v. een oproep op de genealogie site Friesland een email dat hij zich niets kon herinneren uit de tijd dat Fred van der Wal minstens drie maal per week tussen sept. 1963 en sept. 1965 bovengenoemde familie bezocht, waar hij regelmatig over huis kwam en o.a. Lieko en Rinske Helmus ontmoette.

De beheerder Andries Stienstra (boekhouder van het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum te Leeuw arden) van de genealogiesite Friesland weigerde aan-vankelijk elke medewerking aan het opsporen van de van der Wals in Friesland . De on-mondige, onderdanige Els Deutekom werd na “familie beraad” in 1993 door haar gerefor-meerde echt genoot en haar ouders verboden om schriftelijk of mondeling kontakt met Fred van der Wal te hebben. Een tweede schrifte lijk verzoek om informatie over de ja ren dat zij bevriend was met Fred van der Wal 1963-1966 liet zij in 2001 onbeantwoord .

Enige dank is verschuldigd aan de inmiddels overleden, licht geborneerde Mevr. Hans Bigot (huisvrouw), voor haar dood woonachtig te Amsterdam, die in nov. 1985 Fred van der Wal in de Arti galerie aan het Spui te Amsterdam be hulpzaam was met het identificeren van nagelaten fotografies materiaal vanaf 1850-1920. Erkentelijkheid is verder verschul-digd aan X. een ver familielid uit Australië, die vanwege zijn hoge maatschappelijke functie onbekend wenst te blijven, die twee fotos en een uitvoerige Bigot stamboom per internet opstuurde , die zo informatief was dat een gedeelte van deze biografie moest worden herschreven .

(wordt vervolgd)

From → Zonder categorie

One Comment
  1. fredvanderwal permalink

    Dit is op Fredvanderwal's Weblog herblogd.

    Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: